(اخابر) مخابرات ایران - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی