(باختر) کابل باختر - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی