(بفجر) فجر انرژی خلیج فارس - شرکت های بورسی - تهران - شرکت های بورسی و فرابورسی