(بکام) کارخانجات تولیدی شهید قندی - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی