(بپاس) بیمه پاسارگاد - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی