(بتک) کابلسازی تک - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی