(دارو) کارخانجات داروپخش - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی