(اعتضاد غدير) سرمايه گذاری اعتضاد غدير - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی