(غدشت) دشت مرغاب - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی