(قچار) فرآورده های غذایی و قند چهارمحال - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی