(شلرد) کود شیمیایی اوره لردگان - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی