(شکبیر) پتروشیمی امیرکبیر - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی و فرابورسی