(شصدف) صنعتی دوده فام - شرکت های بورسی - تهران - شرکت های بورسی و فرابورسی