صرافی عبدالباقی قاسمی راد و فتاح پور - شرکت های صرافی دارای مجوز - - شرکت های صرافی دارای مجوز