(حتاید) تایدواتر خاورمیانه - شرکت های بورسی - - شرکت های بورسی